Panaszkezelési tájékoztató

/SUPPORT, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT/PANASZKEZELÉS/

(Jelen Tájékoztatóban foglaltak megfelelnek a Magyar Nemzeti Bank 13/2015. (X.16.) számú ajánlásának. Társaság részletes Panaszkezelési Szabályzata az alábbi linkről tölthető le: Panaszkezelési szabályzat)

Társaságunk célja, hogy minden lehetséges módon segítsük Önöket a szolgáltatás kapcsán felmerült problémák megoldásában. Fontos számunkra, hogy Ön és vállalkozása elégedett legyen szolgáltatásunkkal. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére, amennyiben észrevétele, problémája lenne szolgáltatásunkkal vagy Társaságunkkal kapcsolatban.

Általános Rendelkezések

 • Szolgáltató/pénzügyi szervezet:ICT Európa System Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52., adószám: 25116274-2-10, cégjegyzékszám: 10 10 020319, képviselője: Lovász György ügyvezető) (továbbiakban Szolgáltató)
 
 • Ügyfél: Az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a pénzügyi szervezet magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közli, vagy közölte.
 
 • Panasz: Minden olyan, szóban vagy írásban megtett bejelentés, amely valamely, a Szolgáltató (vagy a Szolgáltató által igénybe vett alvállalkozói szervezet) által nyújtott szolgáltatását, általános eljárását, tevékenységét, mulasztását vagy magatartását:
  • a Szolgáltatói szerződéskötést megelőző, vagy
  • a szerződés megkötésével,
  • a szerződés Társaság által történő teljesítésével,
  • a szerződéses jogviszony megszűnésével, valamint
  • az azt követő jogvita rendezésével összefüggően kifogásolja.
 • Az Ügyfél nevében panaszt az SLM System Alkalmazásban az adott Ügyfélhez regisztrált, saját nevében eljáró Felhasználó jogosult megtenni.
 
 • Nem minősül panasznak, ha az ügyfél meglévő szerződésével kapcsolatban kérelmet fogalmaz meg, a Szolgáltató által nyújtott termékekről, szolgáltatásokról információt kér, ezek fejlesztésére javaslatot tesz, vagy ezeket érintően véleményt fogalmaz meg.

Hogyan jelezze felénk panaszát, észrevételeit?

 • Társaságunkhoz többféle módon is eljuttathatja észrevételeit:

   
  Interneten 0-24 óráig:
  • Elektronikusan az info@slm.hu e-mail
  • közvetlenül az SLM System Alkalmazáson keresztül.

   

  Szóbeli panasz:
  Személyes panasztétel:

  Az ICT Európa System Zrt. székhelyén, központi ügyfélkapcsolati irodánkban ügyintézőkön keresztül, nyitvatartási időben (10:00-11:00 között):

  • Személyesen szóban és írásban
   
  Telefonon:
  • munkanapokon, hétfőtől péntekig: 10:00-16:00 között

   

  a +36 1 8089 540 telefonszámon

  • 1-es mellék / Általános információk
  • 2-es mellék / SLM havi szolgáltatási számlákkal kapcsolatos kérdések
  • 3-as mellék / Helpdesk

   

  Levélben:
  • Az ICT Európa System Zrt. székhelyén, és Központi Ügyfélkapcsolati Irodáján, a 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52. postacímen

   

  A Szolgáltató a panaszt benyújtó Ügyfél, illetve Felhasználó adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek és az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeli.

 

A Társaság panaszkezelési tevékenységéről további részleteket a Panaszkezelési Szabályzatban olvashat.